Obsah

Postup získání přístupu do registru.

 

 

 

Nejprve kontaktujte evidenční orgán, kterým je pro funkcionáře města Hořovice tajemník městského úřadu Bc. Michal Hasman MPA, e-mail: tajemnik@mesto-horovice.cz, tel.: *311 545 301.

Na základě žádosti podané tomuto evidenčnímu orgánu a jejím ověření (ztotožnění žadatele osobně v sekretariátu MěÚ Hořovice) bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

• nahlížet osobně do registru v písemné podobě po dohodě s tajemníkem v budově radnice na Palackého nám. č. 2 v sekretariátu MěÚ Hořovice,

• nahlížet v elektronické podobě do registru prostřednictvím veřejné datové sítě po doručení přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla prostřednictvím pošty do vlastních rukou žadatele. Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru oznámení.

Formulář žádosti o osobní nahlížení do registru oznámení a rovněž formulář žádosti o elektronické nahlédnutí do registru oznámení najdete v dalším menu tohoto programu, odkud si jej můžete zkopírovat do textového editoru a po jeho úplném vyplnění odeslat evidenčnímu orgánu.

 

 

Při práci s registrem věnujte prosím pozornost těmto zákonným podmínkám:

Veškeré údaje vedoucích zaměstnanců MěÚ Hořovice a zastupitelů města mohou být žadatelem použity a dále zpracovány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny se zjištěnými skutečnostmi nakládat jako s osobními údaji a ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zachovávat mlčenlivost a chránit je.

Podle § 23, zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů, se přestupku se dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Podle § 24, zákona č. 159 / 2006 Sb., o střetu zájmů za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.