Obsah

 

Městský úřad Hořovice
Ing. Ladislav Kazda
tajemník
Palackého nám. 2
268 01 Hořovice
 
 
 
 
Žádost o osobní nahlédnutí do registru oznámení
 
 
 
            V souladu s § 13 odst. 2 a 3 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, žádám tajemníka Městského úřadu Hořovice o osobní nahlédnutí do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři města Hořovice evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4 tohoto zákona.
 
 
Jméno a příjmení:
 
Datum narození:
 
Trvalý pobyt:
 
Adresa pro doručování:
 
Telefonické spojení (nepovinný, ale užitečný údaj):
 
 
            Jsem seznámen/a s tím, že podle § 13 odst. 9 zákona o střetu zájmů mohou být veškeré údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních předpisů.
 
 
 
 
 
V Hořovicích dne..................................
 
 
 
 
 
 
.........................................................
podpis žadatele