Obsah

 

Městský úřad Hořovice
Ing. Ladislav Kazda
tajemník
Palackého nám. 2
268 01 Hořovice
 
 
 
 
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru oznámení
 
            V souladu s § 13 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, žádám tajemníka Městského úřadu Hořovice (dále „evidenční orgán“) o možnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na základě evidenčním orgánem uděleného uživatelského jména a přístupového hesla do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři tomuto evidenčnímu orgánu podle § 12 odst. 4 zákona.
 
Jméno a příjmení:
 
Datum narození:
 
Trvalý pobyt:
 
Adresa pro doručování:
 
Telefonické spojení (nepovinný, ale užitečný údaj):
 
            Jsem seznámen/a s tím, že podle § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě. Podle § 13 odst. 9 zákona mohou být veškeré údaje vedené v registru použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.
 
 
 
V Hořovicích dne..................................
 
 
.........................................................
podpis žadatele
 
 
Evidenční orgán udělil žadateli          uživatelské jméno:
                                                              přístupové heslo: